กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชื่อกิจกรรม/ชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ (คน) ครูที่ปรึกษา สถานะ
Graphic and Photography ม. 1,2,3 10 / 10 คน เต็ม ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง, ครูกฤษฎา เทพเสนา ปกติ
Graphic and Photography ม. 4,5 10 / 10 คน เต็ม ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง, ครูกฤษฎา เทพเสนา ปกติ
วิชาการ ม.6 ม. 6 292 / 292 คน เต็ม ครูปิยาภรณ์ รอดประเสิรฐ,ครูอวิรุทธ์ วังแก้ว,ครูสิทธิพงศ์ ยะโพ,ครูลลิตา อาจรอด,ครูอรสา ศรีนารา,ครูนิภาภรณ์ แคนหนอง,ครูสุชาดา รังษีสุทธิพร,ครูจักรกริช อินจันทร์ ล็อคกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม ม.ต้น ม. 1,2,3 39 / 45 คน ครูสุมิตรา แก้วเนย ปกติ
ชุมนุมคำคม (ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ครูกาญจนา เรืองทุ่ง ปกติ
To be number one (รักษ์สุขภาพ) ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ครูนิภา คำวัน ปกติ
สร้างสรรค์ผลงานบนผืนผ้า ม. 1,2,3 17 / 17 คน เต็ม ครูวรวิช นพนรินทร์ ปกติ
TO BE NUMBER ONE DANCECISE & Karaoke ม. 1,2,3 28 / 31 คน ครูภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า,ครูสมศรี เจริญศิริ ปกติ
Board Game Plus (บอร์ดเกม+) ม. 4,5 20 / 20 คน เต็ม ครูวัฒนา เม้าทุ่ง ล็อคกิจกรรม
เซปักตะกร้อ ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูธนากร ชมภูเครือ ปกติ
รักษ์สิ่งแวดล้อม ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ครูศิริยา นาทอง ปกติ
สภานักเรียน ม.ปลาย ม. 5 7 / 15 คน ครูวุฒิชัย ใจเฉลา,ครูศิรินันท์ อ้นบางเขน,ครูวันรุ่ง มากเตี้ยม ล็อคกิจกรรม
ดูเมฆและท้องฟ้า ม. 4,5 15 / 15 คน เต็ม ครูทองฉัตร ไรนุ่น ปกติ
จิตอาสาดอกไม้จันท์ ม. 4,5 10 / 20 คน นางนุชลี สุนันทวนิช ปกติ
สีน้ำ สีไม้ ทูบีนัมเบอร์วัน ม. 1,2,3 43 / 46 คน ครูบุษกร หมอนทอง, ครูพัทธมน ภิงคารวัฒน์ ปกติ
วงโยธวาทิต ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูกฤษณะ ปัญญาเลิศ ล็อคกิจกรรม
Skit (ละครสั้น ม.ต้น) ม. 1,2,3 30 / 31 คน ครูวิภา ปรางทอง,ครูอาทิตยา ติวุตานนท์ ปกติ
Words & Idioms ม. 1,2,3 37 / 37 คน เต็ม ครูสิริภา ภุมรา, ครูศุภมาศตรา มณีนิล ปกติ
วงโยธวาทิต ม. 4,5 5 / 20 คน ครูกฤษณะ ปัญญาเลิศ ล็อคกิจกรรม
สบู่สมุนไพรง่ายๆ ม. 2,3 20 / 20 คน เต็ม สุพจน์ ถึงอัมพร ปกติ
คิดเลขเร็ว ม. 1,2,3 14 / 15 คน อัจฉราภรณ์ พันธ์อุดม ปกติ
วิทยาศาสตร์กับความงาม ม. 4,5 30 / 30 คน เต็ม ครูโสภิตชา ทะขัติ, ครูกนกอร สุรินทรานนท์, ครูพุทธิพน สวัสดี, ครูชวัลลักษณ์ สุขทอง (นิสิตฝึกสอน) ปกติ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง ม. 4,5 9 / 15 คน ครูกนกอร อรุณวิง ปกติ
Crossword เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม. 1,2,3 14 / 15 คน ครูขวัญใจ สุวรรณโรจน์ ปกติ
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ครูกฤติยา เลื่อนชิด ปกติ
ชุมนุมครอสเวิร์ด (crossword) ม.ปลาย ม. 4,5 5 / 10 คน นายวิชัย สายคำอิน ปกติ
ศิลปการจัดดอกไม้ ม. 1,2 20 / 20 คน เต็ม สุดารัตน์ มีแก้ว ปกติ
Enjoy movies and Songs ม. 2 10 / 15 คน ครูทศพร พัฒนเจริญ ล็อคกิจกรรม
ห้องเรียนสีเขียว ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูขวัญใจ สังข์จันทร์ ปกติ
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ม. 4,5 15 / 15 คน เต็ม ครูวิษณุรักษ์ หิรัญศรี ปกติ
สร้างสรรค์เหรียญโปรยทาน ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ครูจรุงจิต จรวุฒิพันธ์ ปกติ
ห้องเรียนสีเขียว ม. 4,5 5 / 20 คน ครูอมตา จงมีสุข ปกติ
ดาราศาสตร์ ม. 1,2,3 14 / 15 คน ครูนิรุตติ์ หมื่นสิน,นายนภัสกร อ้นคง ปกติ
ปริศนาอักษรไขว้ ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ , นางสาวกัลยา จงเจริญ ปกติ
ตะลุยเกมภาษาไทย ม. 1,2,3 29 / 30 คน นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง,นางเบ็ญจวรรณ จอมศรี ปกติ
สนุกกับภาษาฝรั่งเศส ม. 4,5 24 / 24 คน เต็ม ครูลดาวัลย์ นาคอ่อง,ครูวรัญชญา เสือแฟง ล็อคกิจกรรม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น ม. 4,5 16 / 16 คน เต็ม นางสาวจิรภา ภูทวี , นางสาวพัชรินทร์ บัวสิน , นายชลกร ปราสาทสูง (นิสิตฝึกสอน) ปกติ
บิงโกเขียนตามคำบอก ม. 1,2,3 14 / 15 คน ครูพิชยา แป้นเงิน ปกติ
Tik Tok Dance ม. 4,5 15 / 15 คน เต็ม ครูณพัฐอร แกล้วกล้า ปกติ
โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย ม. 4,5 14 / 15 คน รุ่งนภา อนุรักษ์แดนไทย ปกติ
ศีล สมาธิ ปัญญา ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ธมลพรรณ คันธนู ปกติ
กรีฑา ม.ต้น ม. 1,2,3 20 / 20 คน เต็ม อรรถพล เหลาลา ปกติ
ฟุตซอลม.ต้น ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ณัฐวุฒิ ชัยสุข ปกติ
บริดจ์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 14 / 16 คน นายปิยพล อินทร์สุวรรณ ปกติ
กรีฑา ม.ปลาย ม. 4,5,6 4 / 10 คน อรรถพล เหลาลา ปกติ
ฟุตซอลม.ปลาย ม. 4,5,6 10 / 10 คน เต็ม ณัฐวุฒิ ชัยสุข ปกติ
ก้าวทันวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 30 คน ครูอัจฉรา ชำนาญจิตร,ครูสิรินภา อยู่สถิตย์ ปกติ
UD.U.I.Y ม. 3 15 / 18 คน นางพัชรี กิ่งก้าน ล็อคกิจกรรม
หมากล้อม ม. 1,2,3 0 / 30 คน ครูวันรุ่ง มากเตี้ยม ปกติ
Youth Reader ม. 1 30 / 30 คน เต็ม ครูกุลรัตน์ สุวรรณรัตน์, ครูนวลลออ ศรีตระกูล ล็อคกิจกรรม
บาสเกตบอล ม. 1,2,3 31 / 32 คน ครูสมพร​ อู่ประเสริฐ ปกติ
บริดจ์ ม.ต้น ม. 1,2,3 28 / 28 คน เต็ม นายกฤษฎา คล้ายโพิธิ์ศรี, นายเดโช ปานอยู่ ปกติ
Flower and Crafts (ม.ต้น) ม. 1,2 15 / 15 คน เต็ม สุธิดา ทับจาก ล็อคกิจกรรม
สภานักเรียน ม.ต้น ม. 3 5 / 5 คน เต็ม นพพร ถานะ ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม. 2 35 / 35 คน เต็ม นางณัฐณภรณ์ แจ้งแก้ว , นางสาวทรรศนีย์ วงค์คำ ล็อคกิจกรรม
Chinese Club ม. 4 15 / 15 คน เต็ม ครูปวีณา สาธา ล็อคกิจกรรม
Reading Skill in English ม. 2,3 16 / 16 คน เต็ม Ms.Lauren Isaacson, ครูกัญชลิกา มายเบิร์ก ล็อคกิจกรรม
Boxing Club ม. 2,3 15 / 16 คน Vincent Madrinan, ครูนงลักษณ์ ช้างเผือก ล็อคกิจกรรม
EP. Sudoku ม. 2,3 18 / 18 คน เต็ม T.Dino, ครูนงลักษณ์ ช้างเผือก ล็อคกิจกรรม
Media Analysis Club ม. 2,3 16 / 16 คน เต็ม Marieta Dichoso, ครูจาตุรนต์ หนุนนาค ล็อคกิจกรรม
Flower and Crafts (ม.ปลาย) ม. 4,5 9 / 13 คน ครูปัจฉิมา ลักษณะวิเชียร,ครูชนิตา มากเมือง ปกติ
English Movies ม. 5 4 / 10 คน ครูนัฐธาสินี เบ็ญจกุล ล็อคกิจกรรม
ความงามของวิทยาศาสตร์ ม. 4 15 / 15 คน เต็ม อารักษ์ ประพรม ปกติ
สืบสานพุทธศิลป์ ม. 1 9 / 15 คน ครูมธุรส คงฟัก ปกติ
Japanese Idols ม.ปลาย ม. 4 8 / 8 คน เต็ม ครูมรรยุตา วงษ์พูล ล็อคกิจกรรม
เอแม็ท ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม นายโรจนัสถ์ อรุณวิง , นายธรรมนูญ แจ่มอยู่ ปกติ
เอแม็ทม.ปลาย ม. 4,5,6 8 / 12 คน นายโรจนัสถ์ อรุณวิง , นายธรรมนูญ แจ่มอยู่ ปกติ
Japanese Idols ม.ต้น ม. 3 3 / 3 คน เต็ม ครูมรรยุตา วงษ์พูล ล็อคกิจกรรม
คิด สุข สนุกวิทย์ ม. 1,2,3 18 / 18 คน เต็ม ครูพัชรินทร์ โพธิ์เรือง ปกติ
นาฏศิลป์อุดมดรุณี ม. 1,2,3 52 / 60 คน นางสาวสุชานันท์ ฉะบับแบบ,นางสาวปราณี เสนะ,นายณัฐฤทธิ์ ศรีโสภา ล็อคกิจกรรม
จิปาถะ ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูเบญจวรรณ ชูเตชะ ,ครูพัทธ์ธีรา ส่งให้ ปกติ
นักประดิษฐ์ ม. 1 32 / 32 คน เต็ม นางสาวแจ่มศิริ ทองคำ,นางสาวเรวดี ลายพาก ปกติ
Chinese Club ม. 5 17 / 17 คน เต็ม ครูเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ ล็อคกิจกรรม
NIHONGO GAME (เกมญี่ปุ่น) ม. 5 15 / 16 คน นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์ ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมหมอภาษา ม. 4,5 2 / 15 คน นางคุณารักษ์ แสนสุด ปกติ
crossword ต่อศัพท์3 ม. 1,2,3 16 / 16 คน เต็ม นางสาวภัทรวรินทร์ สงฆ์โต ปกติ
ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ ม. 4,5 15 / 15 คน เต็ม ครูจริยา ขันแก้ว ปกติ
HAPPY TIME ม. 5 35 / 35 คน เต็ม ครูชลิดา เหล็กสิงห์ ล็อคกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ม. 4,5,6 3 / 3 คน เต็ม ครูปวีณา คงสี ปกติ
วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ม.ต้น ม. 1,2,3 10 / 12 คน ครูปวีณา คงสี ปกติ
เก๋ ไก๋ ดีไซน์จากธรรมชาติ ม. 1,2,3 14 / 14 คน เต็ม ครูจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ , ครูสุมนทา แก้วสุริบูรณ์ ปกติ
เก๋ ไก๋ ดีไซน์ จากธรรมชาติ ม. 4,5,6 16 / 18 คน ครูจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ , ครูสุมนทา แก้วสุริบูรณ์ ล็อคกิจกรรม
พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 3 57 / 71 คน ครูจิราภรณ์ จิโน, ครูดลยา ดำดี ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ ม. 1,2,3 17 / 17 คน เต็ม ครูจริยา ขันแก้ว ปกติ
พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 5 60 / 60 คน เต็ม ครูกรรณิกา อุดมกัรติกุล ล็อคกิจกรรม
ดนตรีไทยม.ต้น ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม พงศ์พิณิช แก้วหนู ล็อคกิจกรรม
ดนตรีไทยม.ปลาย ม. 4,5 1 / 25 คน พงศ์พิณิช แก้วหนู ล็อคกิจกรรม
Com & Drawing ม. 4,5 9 / 10 คน นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ,นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์ ปกติ
Com & Drawing ม. 1,2,3 13 / 15 คน นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ,นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์ ล็อคกิจกรรม
Cover Dance 2 ม. 4,5 11 / 20 คน ครูสุภาวดี โตจริง, ครูเมทินี ใจซื่อ ล็อคกิจกรรม
Cover dance 1 ม. 1,2,3 7 / 15 คน นางสาวพัชราภรณ์ บุญเกื้อ ล็อคกิจกรรม
UD Channel (ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์โรงเรียน) ม. 4,5,6 7 / 10 คน นายวชิรกานต์ จันขัน ปกติ
Art for all ม. 4,5 20 / 20 คน เต็ม สิทธิชัย วงศ์มณี ล็อคกิจกรรม
Cactus Cafe ม. 4,5 7 / 30 คน ครูกรรณิการ์ วงค์กลม, T.Kim, ครูภัสสร สงสัย (ครูฝึกสอน) ปกติ
Lax song and Drawing ม. 4,5 12 / 12 คน เต็ม Mr. Wilbor Ayco Villahermosa ,ครูวิชัย สายคำอิน ( ดูแล ) ปกติ
สนุกกับภาษาฝรั่งเศส ม. 2 1 / 1 คน เต็ม ครูวรัญชญา เสือแฟง ล็อคกิจกรรม
ศีล สมาธิ ปัญญา ม. 4,5 4 / 10 คน ธมลพรรณ คันธนู ปกติ
Free style ม. 4,5 11 / 12 คน T.Olivia ล็อคกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 4 57 / 60 คน ครูรัฐภูมิ พลมาตย์,ครูสุทธาทิพย์ พีราวัชร, ครูณัฐณิชา ใจปัญญา ล็อคกิจกรรม
English Zone ม. 5 17 / 17 คน เต็ม Mr. Evan Miller English ล็อคกิจกรรม
Flower and Crafts ม. 1,2,3 0 / 5 คน ครูปัจฉิมา ลักษณะวิเชียร ปกติ
หมอภาษา ม. 1,2,3 4 / 15 คน คุณารักษ์ แสนสุด ปกติ
Cactus Cafe ม. 1,2,3 10 / 15 คน ครูกรรณิการ์ วงค์กลม, T.Kim ปกติ
ภาษาพาสนุก ม. 1,2,3 10 / 15 คน ครูกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ล็อคกิจกรรม
อาหารเพื่อสุขภาพ ม. 1,2,3 15 / 16 คน ครูพัทธนันท์ ชูเจริญ ปกติ
นศท ชั้นปีที่ 1 ม. 4 0 / 30 คน ครูอนุรัตน์ ขำจันทร์ ล็อคกิจกรรม
นักออกแบบวัยเยาว์ ม. 1,2,3 14 / 15 คน ครูวันวีร์ กลันทปุระ ปกติ
ปริศนาอักษรไขว้ ม. 1,2,3 0 / 30 คน นางสาวกัลยา จงเจริญ,นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ ล็อคกิจกรรม
ตะลุยเกมภาษาไทย 1 ม. 1,2,3 0 / 15 คน นางเบ็ญจวรรณ จอมศรี ล็อคกิจกรรม